Předběžný plán akcí

 • 17.2.2020 od 17 hodin proběhne přednáška Mgr. Otevřelové pro rodiče předškoláků na téma školní zralost a připravenost.
 • 3.3 a 5.3.2020 od 8.30 hodin provede Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 10 orientační test školní zralosti. Test bude proveden na základě souhlasu rodičů.
 • 10.3.2020 nám zahraje U Boudů pohádku Divadélko Kůzle.
 • 18.3.2020 v návaznosti na přednášku Mgr. Otevřelové proběhnou dva worshopy pro rodiče a děti-předškoláky s praktickými ukázkami.
 • 1.4.2020 od 17 hodin proběhne v mateřské škole schůzka rodičů se zástupci ZŠ Praha Kolovraty
 • 4.4.2020 přivítáme jaro na Velikonočním jarmarku
 • 7. a 8.4.2020 proběhne zápis do ZŠ Praha Kolovraty
 • 21.4.2020 dopoledne mohou rodiče nechat vyšetřit zrak dětí firmou Primavizus speciálním přístrojem. Vyšetření je zcela bez stresu, bezbolestné, velmi rychlé, provedeno lékařem. Cena pro zájemce je 150,- Kč
 • 13.a 14.5. 2020 je plánovaný zápis do MŠ Praha Kolovraty
 • 29.5.2020 oslavíme Dětský den ve školce bubnováním na bubny s panem učitelem Suchánkem. Cena 50,- Kč za dítě
 • 3.6. a 10.6.2020 plánuje Základní škola Praha Kolovraty Hru na školu pro přijaté děti do 1. třídy

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/20

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících Mateřskou školu Praha – Kolovraty, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v Mateřské škole Praha – Kolovraty výše úplaty stanovena:  

 za celodenní docházku dítěte na 591,-  Kč měsíčně 

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami: 

 • Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
 • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.
 • Výše úplaty pro děti, kterým je omezena docházka do mateřské školy, činí 394,- Kč měsíčně.
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet Mateřské školy Praha – Kolovraty vedený u ČSOB a.s.,

číslo účtu: 258 064 706/0300    

variabilní symbol: registrační číslo

Ing. Mgr. Michaela Konečná

ředitelka MŠ Praha-Kolovraty

Vybavení dětí do MŠ

 • bačkorky na přezutí – s pevnou patou, ne pantofle
 • pyžamko – každý týden se nosí vyprat
 • do třídy oblečení dle uvážení rodičů
 • do šatny lze uložit náhradní spodní prádlo, pláštěnku

Všechny věci musí být zřetelně podepsány. Za nepodepsané věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném (šatnový blok), škola neručí. Rodiče denně kontrolují, mají-li děti všechny věci v šatně v pořádku.