PROVOZ TŘÍD

MŠ K POŠTĚ

AUTÍČKA 7.30-15.15

KYTIČKY 7.00-16.15

RYBIČKY 7.15-16.25

BERUŠKY 6.30-17.00

DO BERUŠEK MOHOU RÁNO OD 6.30 PŘIJÍT I DĚTI Z AUTÍČEK, KYTIČEK, RYBIČEK.

PANÍ UČITELKA SI DĚTI PŘEVEDE DO SVÉ TŘÍDY. ODPOLEDNE, PO KONCI PROVOZU V

JEDNOTLICÝCH TŘÍDÁCH, SE DĚTI OPĚT SHROMAŽĎUJÍ VE TŘÍDĚ BERUŠKY.

—————————————————————————————————————————–

KOŤATA 7.15-16.25

SLUNÍČKA 6.30-17.00

DO SLUNÍČEK MOHOU RÁNO OD 6.30 PŘIJÍT I DĚTI Z KOŤAT.

ODPOLEDNE, PO KONCI PROVOZU V KOŤATECH, SE DĚTI OPĚT PŘEVÁDÍ DO SLUNÍČEK

—————————————————————————————————————————–

MŠ MĚSÍČKOVÁ

ŽABIČKY 7.00-17.00

KUŘÁTKA 7.15-16.00

DĚTI Z KUŘÁTEK MOHOU RÁNO OD 7.00 PŘIJÍT DO ŽABIČEK,

PANÍ UČITELKA SI JE POTOM PŘEVEDE DO TŘÍDY.

ODPOLEDNE PO 16. HODINĚ JSOU DĚTI Z KUŘÁTEK PŘVEDENY DO ŽABIČEK.

MEDVÍĎATA 7.30-15.15

Třídní schůzky

Pracoviště K Poště:

třída Berušky 8.9.2021 od 17.00 hodin

třída Rybičky 7.9.2021 od 17.00 hodin

třída Kytičky 7.9.2021 od 17.00 hodin

třída Autíčka 6.9.2021 od 17.00 hodin

třída Sluníčka 7.9.2021 od 17.00 hodin

třída Koťata 6.9.2021 od 17.00 hodin

Pracoviště Měsíčková:

třída Žabičky 8.9.2021 od 17.00 hodin

třída Kuřátka 6.9.2021 od 17.00 hodin

třída Medvíďata 6.9.2021 od 17.00 hodin

Prosíme o účast jednoho z rodičů, bez dětí.

Uvnitř budovy je nutné mít chráněná ústa a nos rouškou, respirátorem.

Odhlašování stravy, omlouvání nepřítomnosti dítěte

  • Pokud je předem známo, že se dítě nezúčastní výuky, lze omluvit sdělením paní učitelce, ev. zápisem do omluvného sešitu v šatně příslušné třídy.
  • Při náhlém onemocnění dítěte, lze stravu odhlásit ráno do 7.15 hodin na tato telefonní čísla:

Pracoviště K Poště: 267 711 342 (třídy Berušky, Rybičky, Kytičky, Autíčka)

222 365 331 (třídy Sluníčka a Koťata)

Pracoviště Měsíčková: 222 356 197 (třídy Žabičky, Kuřátka, Medvíďata)

Pozdější odhlášení stravy již není možné.

První den nemoci lze neodhlášený oběd vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v příslušné třídě, kterou dítě navštěvuje ve 12.00 hodin do přinesených nádob.

Pokud rodiče neomluví dítě, neohlásí jeho delší nepřítomnost ve školce, jsou povinni uhradit stravné.

Změna ceny stravného

Od 1.9.2020 dochází ke změně ceny stravného:

děti ve věku 3-6 let 800,- Kč měsíčně za celodenní stravu

640,- Kč měsíčně za polodenní stravu

děti ve věku 7 let (děti s odkladem školní docházky)

880,- Kč měsíčně za celodenní stravu

720,- Kč měsíčně za polodenní stravu

číslo účtu: 35-292297319/0800

variabilní symbol: registrační číslo bez lomítka

datum splatnosti: 10. den předcházejícího měsíce (tj. 1. platba 10.8.2020)

Nově přijaté děti je třeba registrovat na www.zskolovraty.cz

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/22

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících Mateřskou školu Praha – Kolovraty, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v Mateřské škole Praha – Kolovraty výše úplaty stanovena:  

 za celodenní docházku dítěte na 640,-  Kč měsíčně 

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami: 

  • Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
  • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
  • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet Mateřské školy Praha – Kolovraty vedený u ČSOB a.s.,

číslo účtu: 258 064 706/0300    

variabilní symbol: registrační číslo

Ing. Mgr. Michaela Konečná

ředitelka MŠ Praha-Kolovraty

Vybavení dětí do MŠ

  • bačkorky na přezutí – s pevnou patou, ne pantofle
  • pyžamko – každý týden se nosí vyprat
  • do třídy oblečení dle uvážení rodičů
  • do šatny lze uložit náhradní spodní prádlo, pláštěnku

Všechny věci musí být zřetelně podepsány. Za nepodepsané věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném (šatnový blok), škola neručí. Rodiče denně kontrolují, mají-li děti všechny věci v šatně v pořádku.