Seznam registračních čísel

V záložce ZÁPIS je zveřejněn seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Praha – Kolovraty od 1.9.2023.

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících Mateřskou školu Praha – Kolovraty, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v Mateřské škole Praha – Kolovraty výše úplaty stanovena:  

 za celodenní docházku dítěte na 697,-  Kč měsíčně 

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami: 

 • Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
 • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet Mateřské školy Praha – Kolovraty vedený u ČSOB a.s.,

číslo účtu: 258 064 706/0300    

variabilní symbol: registrační číslo

Ing. Mgr. Michaela Konečná

ředitelka MŠ Praha-Kolovraty

Zápis do MŠ Praha-Kolovraty

Jak již bylo avizováno, zápis se uskuteční ve dnech 3.5. a 4.5. 2023 ve školce K Poště ve třídě Kytičky od 13 do 17 hodin.

V záložce ZÁPIS najdete instrukce o možnosti využít elektronický předzápis. Zde si vyplníte žádost o přijetí do školky a můžete si ji následně vytisknout. Elektronický předzápis do školky bude v provozu od 10.4.2023.

Informace k zápisu do MŠ Praha-Kolovraty

Zápis pro školní rok 2023-2024 bude probíhat ve dnech 3.5. a 4.5.2023 od 13.00 do 17.00 v Mateřské škole Praha-Kolovraty, K Poště 688/11a, ve třídě Kytičky.

Dne 6.6.2023 bude probíhat zápis pouze a výlučně pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany) a pro děti, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou (prokazuje se vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

Podrobné informace budou zveřejněny v dubnu 2023.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ INFLACE NA DOMÁCNOSTI V PRAZE PRO ROKY 2022-2023

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 38/5 ze dne 16.6.2022 schválilo „Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023.

V rámci tohoto opatření mohou zákonní zástupci dítěte, které navštěvuje Mateřskou školu v Praze-Kolovratech, žádat o prominutí:

1/ stravného

2/ školného

Žadatel musí splňovat následující minimální požadavky:

 • žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze
 • musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek či pobírá některou z následujících dávek:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
  • čelí exekuci/insolvenci
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den)- do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Celý text „Opatření…“ a formuláře žádosti najdete v záložce DOKUMENTY zde na těchto webových stránkách.

Žádosti odevzdávejte ředitelce Mateřské školy Praha-Kolovraty vždy do 25. dne příslušného měsíce, tak aby byl prostor pro administrativní vyřízení žádosti, která nabyde platnosti od 1. dne následujícího měsíce.

Změna ceny stravného

Upozorňujeme rodiče, že došlo ke změně ceny stravného dětí.

Prosíme o úpravu bankovních příkazů.

děti ve věku do 6 let 1000,- Kč měsíčně za celodenní stravu

800,- Kč měsíčně za polodenní stravu

děti ve věku 7 let (děti s odkladem školní docházky)

1060,- Kč měsíčně za celodenní stravu

860,- Kč měsíčně za polodenní stravu

číslo účtu: 35-292297319/0800

variabilní symbol: registrační číslo bez lomítka

datum splatnosti: 10. den předcházejícího měsíce (tj. 1. platba 10.8.20xx)

Nově přijaté děti je třeba registrovat na www.zskolovraty.cz

Rozpis ceny stravného:

přesnídávka 10,- Kč

oběd 25,- Kč (sedmileté děti 29,- Kč)

svačina 10,- Kč

pitný režim 4-5,- Kč

PROVOZ TŘÍD

MŠ K POŠTĚ

AUTÍČKA 7.15-15.25

KYTIČKY 7.00-16.15

RYBIČKY 7.15-16.25

BERUŠKY 6.30-17.00

DO BERUŠEK MOHOU RÁNO OD 6.30 PŘIJÍT I DĚTI Z AUTÍČEK, KYTIČEK, RYBIČEK.

PANÍ UČITELKA SI DĚTI PŘEVEDE DO SVÉ TŘÍDY. ODPOLEDNE, PO KONCI PROVOZU V

JEDNOTLICÝCH TŘÍDÁCH, SE DĚTI OPĚT SHROMAŽĎUJÍ VE TŘÍDĚ BERUŠKY.

—————————————————————————————————————————–

KOŤATA 7.15-16.25

SLUNÍČKA 6.30-17.00

DO SLUNÍČEK MOHOU RÁNO OD 6.30 PŘIJÍT I DĚTI Z KOŤAT.

ODPOLEDNE, PO KONCI PROVOZU V KOŤATECH, SE DĚTI OPĚT PŘEVÁDÍ DO SLUNÍČEK

—————————————————————————————————————————–

MŠ MĚSÍČKOVÁ

ŽABIČKY 7.00-17.00

KUŘÁTKA 7.15-16.00

DĚTI Z KUŘÁTEK MOHOU RÁNO OD 7.00 PŘIJÍT DO ŽABIČEK,

PANÍ UČITELKA SI JE POTOM PŘEVEDE DO TŘÍDY.

ODPOLEDNE PO 16. HODINĚ JSOU DĚTI Z KUŘÁTEK PŘVEDENY DO ŽABIČEK.

MEDVÍĎATA 7.30-15.15

Odhlašování stravy, omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • Pokud je předem známo, že se dítě nezúčastní výuky, lze omluvit sdělením paní učitelce, ev. zápisem do omluvného sešitu v šatně příslušné třídy.
 • Při náhlém onemocnění dítěte, lze stravu odhlásit ráno do 7.15 hodin na tato telefonní čísla:

Pracoviště K Poště: 267 711 342 (třídy Berušky, Rybičky, Kytičky, Autíčka)

222 365 331 (třídy Sluníčka a Koťata)

Pracoviště Měsíčková: 222 356 197 (třídy Žabičky, Kuřátka, Medvíďata)

Pozdější odhlášení stravy již není možné.

První den nemoci lze neodhlášený oběd vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v příslušné třídě, kterou dítě navštěvuje ve 12.00 hodin do přinesených nádob.

Pokud rodiče neomluví dítě, neohlásí jeho delší nepřítomnost ve školce, jsou povinni uhradit stravné.

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/23

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících Mateřskou školu Praha – Kolovraty, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v Mateřské škole Praha – Kolovraty výše úplaty stanovena:  

 za celodenní docházku dítěte na 683,-  Kč měsíčně 

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami: 

 • Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
 • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet Mateřské školy Praha – Kolovraty vedený u ČSOB a.s.,

číslo účtu: 258 064 706/0300    

variabilní symbol: registrační číslo

Ing. Mgr. Michaela Konečná

ředitelka MŠ Praha-Kolovraty

Vybavení dětí do MŠ

 • bačkorky na přezutí – s pevnou patou, ne pantofle
 • pyžamko – každý týden se nosí vyprat
 • do třídy oblečení dle uvážení rodičů
 • do šatny lze uložit náhradní spodní prádlo, pláštěnku

Všechny věci musí být zřetelně podepsány. Za nepodepsané věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném (šatnový blok), škola neručí. Rodiče denně kontrolují, mají-li děti všechny věci v šatně v pořádku.