Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2021/2022

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Praha- Kolovraty,

kterou zřizuje MČ Praha-  Kolovraty, ve školním roce 2021/2022

Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících Mateřskou školu Praha – Kolovraty, že podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v Mateřské škole Praha – Kolovraty výše úplaty stanovena:

 za celodenní docházku dítěte na 640,-  Kč měsíčně

 

Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 jednotně za celou mateřskou školu s těmito výjimkami: 

  • Vzdělání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
  • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle §6 odstavce 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
  • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná  do  15.  dne příslušného kalendářního měsíce.

Stanovená úplata je vybírána od plátců (rodičů, nebo jiných zákonných zástupců) formou bankovního převodu, nejlépe trvalým příkazem na 10 měsíců školního roku, na účet Mateřské školy Praha – Kolovraty vedený u ČSOB a.s.,

číslo účtu: 258 064 706/0300

variabilní symbol: registrační číslo

V Kolovratech dne 9.6.2021

Ing. Mgr. Michaela Konečná

ředitelka MŠ Praha-Kolovraty