Školní vzdělávací program

Charakteristika školy a Školního vzdělávacího programu
„Hrajeme si a objevujeme svět kolem nás“.

(zkrácená verze pro potřeby webových stránek)

Kapacita MŠ: 252 dětí
Počet tříd pracoviště K Poště: 6 (Berušky, Sluníčka, Autíčka, Kytičky, Rybičky, Koťata)

Počet tříd pracoviště Měsíčková: 3 (Žabičky, Kuřátka, Medvíďata)
Pedagogové: 18

Asistent pedagoga: 2

Školní asistent: 1

Provozní zaměstnanci: 9

Provoz MŠ: 6.30 – 17.00 hodin K Poště

7.00 – 17.00 hodin Měsíčková

Stravování pro mateřskou školu zajišťuje Školní jídelna Základní školy Praha -Kolovraty.

Můžete nás najít v rodinné zástavbě v krásném, klidném a čistém prostředí na východním okraji Prahy v městské části Praha – Kolovraty, která je z větší části obklopena přírodou.
Uvědomujeme si výhody této polohy a plně toho využíváme.
Mateřská škola Praha -Kolovraty je škola s dlouholetou historií. První třída mateřské školy zde byla zřízena v roce 1946 v budově místní národní školy.
V současné době užíváme tři nové dvoupodlažní budovy, které obklopuje udržovaná školní zahrada, ta slouží dětem ke hře i odpočinku.
Mateřská škola v dopoledních hodinách využívá k činnostem s dětmi i přilehlé dobře udržované dětské hřiště MČ Praha -Kolovraty.

Všech devět tříd je dostatečně velkých a prostorných, s takovým prostorovým uspořádáním, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Ve všech třídách probíhá celodenní provoz.
Prostor třídy je členěn do ,,zón“, ve kterých jsou umístěny hračky a materiály pro jednotlivé typy her a činností.
Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lehátka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu.
Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno.
Děti se svými pracemi samy podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budov celé školy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout rodiče i hosté školy.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Zařízení mají pravidelné technické kontroly dle platných předpisů.

Školní vzdělávací program: „Hrajeme si a objevujeme svět kolem nás“.

Díky poloze naší MŠ máme možnost poznávat a pozorovat přírodu v okolí a často v ní pobývat. V našem okolí můžeme využívat přírodního terénu k přirozenému pohybu. Chceme v přírodě být, přírodu poznávat, chránit a ctít.
Environmentální výchovu pro předškolní vzdělávání naplňujeme průběžně tak, jak děti prožívají celoročně činnosti ve vztahu k živé a neživé přírodě. V tomto duchu máme vypracovaný celoroční ekologický projekt „Jak uděláme Zemi radost – první ekologické krůčky.“
Prevence sociálně patologických jevů probíhá během celého školního roku v rámci minimálního preventivního programu „Hrajeme si a pomáháme“: Projekt je zacílen na posilování prosociálního chování dítěte k ostatním a k budování takových postojů jako je citlivost, tolerance, ohleduplnost. Vede děti k poznávání a objevování, ale i chápání různorodosti mezi lidmi a k schopnosti tyto jedinečnosti a odlišnosti tolerovat a respektovat. Podporuje děti v schopnosti prožívat, projevovat se, cítit radost, smutek, náklonost, soucit…, ovládat své chování a projevy. Uvědomit si sebe jako součást celku, kde je třeba respektovat a dodržovat pravidla, která umožňují soužití mezi lidmi a mohou člověka ochránit před různým nebezpečím. Vede děti k aktivní pomoci v rámci dětských možností. Vést děti k holistickému pojetí zdraví jako stavu psychické i fyzické pohody, podporovat zdravý životní styl, podporovat aktivity vedoucí k budování tělesné zdatnosti jako preventivního prvku zdraví. Vést děti k bezpečnému chování v mateřské škole i mimo ni.

Členění školního vzdělávacího programu na jednotlivá témata vychází z přirozeného dětského vnímání a chápání okolního světa. Školní rok začíná vstupem dítěte do mateřské školy, střídají se roční období, jsou respektovány tradice a slavnosti během celého roku. Každá třída si plánuje a realizuje akce obohacující program, jako jsou výlety, návštěvy divadel, muzeí a galerií, tematické vycházky, besídky.

Ve výchovně-vzdělávací práci jsou děti vedeny k samostatnosti i schopnosti práce ve skupině, je využíváno prožitkové učení a respektováno individuální tempo každého dítěte.
Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému životnímu stylu a prosociálnímu cítění dětí.
V třídních vzdělávacích programech je potom dostatek prostoru pro individuální a aktuální požadavky a potřeby dítěte, je akceptován jeho aktuální stav a možnosti.
Školní vzdělávací program je koncipován formou nabídky a tím poskytuje dostatečně volný prostor pro tvorbu jednotlivých třídních vzdělávacích programů. Každý z pedagogů může volně improvizovat a tvořivě přistupovat k potřebám jednotlivců i třídních kolektivů.

Tematické bloky:

  1. Jak jsme se sešli spolu ve školce
  2. Co se skrývá na zahrádce, na poli a v lese
  3. Podzimníček uklízí listí
  4. Vánoční čas – Advent
  5. Zima jede na saních
  6. Cestičkou k poznání
  7. Jaro ťuká na vrátka
  8. Pomůžeme naší Zemi
  9. Modrá planeta nám kvete
  10. Těšíme se na léto

Věříme, že se dětem ve školce bude líbit a těšíme se na ně.