Rybičky – charakteristika

Motto:

 

Bobřík Bořík doprovází

všechny naše činnosti,

zpívání a malování,

pohybové radosti.

V Rybičkách jsme kamarádi,

dodržujem pravidla,

abychom se měli rádi

a hra nás všechny bavila.

Do třídy Rybiček je zapsáno 25 dětí ve věku od 4 do 5 let. Pedagogickou činnost zajišťují dvě učitelky, Jana Tomanová a Mgr. Dita Šedivá, které spolupracují na programu výchovné činnosti. Ve třídě pomáhá asistentka pedagoga Ilona Koupilková. Provozní pracovnicí je Irena Šibravová. Snažíme se vytvářet pro děti bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře a které podněcuje jejich aktivitu, zvídavost, potřebu objevovat a rozvíjet osvojené dovednosti a návyky.

Cílem celoročního programu „Poznáváme svět s bobříkem Boříkem“ je snaha zaměřit se především na komunikaci a navazování kamarádských vztahů, vzájemnou pomoc a spolupráci. Třídní vzdělávací plán využívá činnosti s prvky hry, tvořivosti a experimentu. Jako preventivní prvek při řešení konfliktů používá společně stanovených pravidel chování a jejich dodržování s důrazem na prosociální chování. Zaměřuje se na rozvoj pohybových dovedností včetně preventivního cvičení pro správné držení těla, zdokonalování komunikačních dovedností, předmatematických představ, jemné motoriky ruky. Součástí TVP jsou i činnosti rozvíjející děti po stránce hudební a výtvarné.

Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nehodné chování.

Provoz třídy je od 7:15 hod. do 16:25 hod. Třída je umístěna v prvním patře v pavilonu č. II. Je světlá a prostorná, vkusně a tematicky vyzdobena. Nábytek je výškově přizpůsoben věkové skupině dětí; třída je vybavena dětskými dětskými židličkami a stolky, které odpovídají antropometrickým požadavkům a počtu dětí. Třída disponuje dostatkem volného prostoru pro hry i cvičení, jsou zde i hrací koutky, které poskytují dětem dostatek soukromí při hrách.  Děti mají k dispozici dostatek hraček, didaktického vybavení, stavebnic z různých materiálů pro tvořivou hru. Všechny pomůcky se během roku snažíme doplňovat a obměňovat. K výuce využíváme i interaktivní multiboard se vzdělávacím programem Barevné kamínky.